Regulamin Sklepu internetowego GADŻETY ONLINE

REGULAMIN
I. Definicje
II. Zasady ogólne
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Zawarcie umowy sprzedaży
VII. Sposoby zapłaty
VIII. Termin realizacji
IX. Gwarancja produktu
X. Rabaty i oferty promocyjne
XI. Tryb postępowania reklamacyjnego
XII. Prawo odstąpienia od umowy
XIII. Pliki „cookies”
XIV. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE
W poniższym regulaminie, zwany dalej „Regulaminem” pod pojęciami należy rozumieć:
1. „Sklep” – sklep online działający za pośrednictwem witryny www po adresem https://gadzety-online.eu
2. „Sprzedawca” – właściciel prowadzonego Sklepu:
Firma Usługowo-Handlowa ALFA & OMEGA Zbigniew Pilitowski ul. Sienkiewicza 14a, 06-400 Ciechanów NIP: 5660003562
3. „Użytkownik” – osoba która za pośrednictwem Sklepu planuje dokonania lub dokonała zakupu.
4. „Konto” – konto Użytkownika które umożliwia dokonywania zakupu w Sklepie na warunkach zawartych w Regulaminie.
5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
6. „Dzień roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. „Formularz zamówienia” – formularz – pola do wypełnienia niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie.
8. „Umowa sprzedaży” – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
9. „Produkt” – dostępny w Sklepie przedmiot będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
10. „Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
11. „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
12. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Zasady ogólne
Sklep online https://gadzety-online.eu działa na zasadach określonych w Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Usługobiorca w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z oferty Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem witryny www po adresem https://gadzety-online.eu
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i promujących przedmioty. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
– zawieranie Umów Sprzedaży,
– prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
– świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
– Usługodawca ma prawo zamieszczać na Stronie internetowej Sklepu treści reklamowe.
– Usługobiorca w ramach korzystania ze Sklepu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo wyrażać opinię na temat Produktów zamieszczonych na sprzedaż w Sklepie Internetowym.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na złożenia zamówienia bez rejestracji lub prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony.
– wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
– Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
– Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
– Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki zawierania umowy
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu lub Usługi na warunkach podanych w jego/jej opisie.
W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Użytkownik jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego). Cena Produktów uwidoczniona w kartach produktów Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich PLN netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatekiem VAT). Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu. Cena zawiera cła i inne składniki. Cena nie zawiera projektowania graficznego oraz modyfikacji plików nadesłanych przez klienta. Ceny te są ustalane indywidualnie.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie Internetowym lub podać dane adresowe bez obowiązku zakładania konta.
Zamówienia można składać:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@graw-graf.pl
telefonicznie pod numerem: 697 417 234 w godz. 9:00 – 17:00
za pośrednictwem faxu pod numerem: 23 673 92 65 całodobowo

VI. Zawarcie Umowy Sprzedaży
Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Użytkownika Zamówienia.
Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość na podany e-mail przy składaniu Zamówienia z informacją o szczegółach złożonego zamówienia:
– informacje o danych potrzebnych do wykonania przelewu na podany numer konta bankowego, po którym zostanie realizowane zamówienie
– szczegóły zamówionych produktów/produktu (nazwa, ilość, cena, kwota, wysyłka, sposób płatności, suma)
– szczegóły Użytkownika składającego dane Zamówienie
– adres rozliczeniowy
– adres wysyłki
Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje przyjęcie zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
– oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
– potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
– oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
– pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
W przypadku kiedy złożone Zamówienia wymaga modyfikacji, Sklep przesyła Użytkownikowi wiadomość e-mail zawierającą zmodyfikowane Zamówienie i umożliwia mu podjęcie decyzji o dalszej realizacji Zamówienia.
Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przez Użytkownika zmodyfikowanego Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Sprzedawcą.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Użytkownika fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
Jeżeli Użytkownik chce otrzymać Fakturę to w chwili składania Zamówienia:
– za pośrednictwem Formularza Zamówienia wprowadza imię, nazwisko, nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, oraz pozostałe dane (adres e-mail, numer telefonu).
– po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy kwoty Zamówienia, zostaje wygenerowana faktura VAT i przesłana Użytkownikowi drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia. Faktura VAT zostanie również dołączona do przesyłki z zamówieniem.

VII. Sposób zapłaty
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
– płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer …. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
– płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.

VIII. Termin realizacji zamówienia i sposoby dostawy
Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym Sprzedawcy.
Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Sienkiewicza 14a, 06-400 Ciechanów
Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
Czas kompletowania Produktu, podany jest na karcie produktu. Jeśli zamówienie posiada kilka produktów czas realizacji będzie uzależniony do produktu z najdłuższym czasem realizacji.
Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni Roboczych.

IX. GWARANCJA PRODUKTU
Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres gwarancji producenta na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 24 miesiące i jest liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

X. OFERTY PROMOCJE I KODY RABATOWE

Oferty promocje oraz kody rabatowe, opisane w niniejszym rozdziale dotyczą wyłącznie Produktów w Sklepie Internetowym https://gadzety-online.eu
Oferty promocje oraz kody rabatowe, dostępne w Sklepie nie podlegają sumowaniu. Realizacja kodu rabatowego przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z rabatu cenowego wynikającego z oferty promocyjnej.
Produkty objęte ofertą promocyjną są dostępne dla wszystkich Użytkowników. Rabat cenowy, wynikający z oferty promocyjnej jest uwzględniany w cenie Produktu w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
Kody rabatowe:
Kody rabatowe są przyznawane Klientowi Sklepu Internetowego https://gadzety-online.eu przez obsługę Sklepu Internetowego.
Kody rabatowe można zrealizować podczas procesu składania Zamówienia. W celu realizacji kodu rabatowego, należy wpisać numer kodu rabatowego w odpowiednim polu Formularza Zamówienia i potwierdzić przyciskiem obok tego pola.

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@alfaomega.net.pl lub pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 14a, 06-400 Ciechanów.
Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Sienkiewicza 14a, 06-400 Ciechanów.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@graw-graf.pl
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem który jest kompletny w oryginalnym opakowaniu zestawu.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy nie dotyczy przedmiotów prsonalizowanych na życzenie klienta.
Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

XIII. PLIKI „COOKIES”
Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

IV.  RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.
W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez naszą firmę Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisu https://gadzety-online.eu. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszej strony, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Informacja o ochronie danych osobowych
Administrator danych osobowych w Firmie Usługowo – Handlowej ALFA & OMEGA Zbigniew Pilitowski jest Zbigniew Pilitowski
Dane osobowe – jak je zbieramy za pomocą strony https://gadzety-online.eu
Twoje dane osobowe stronie https://gadzety-online.eu zbieramy za pomocą formularza kontaktowego lub formularza do składania zamówień. Żeby przesłać nam swoje dane osobowe musisz wyrazić zgodę za pomocą formularza kontaktowego lub formularza do składania zamówienia.
Twoje dane osobowe mogą być zapisywane za pomocą przeglądarki internetowej z której korzystasz np. w plikach cookies, których nie przetwarza nasza firma.

Dane osobowe – jakie dane zbieramy za pomocą strony https://gadzety-online.eu
Nasza firma zbiera dane potrzebne do zrealizowania zamówienia, oraz do póżniejszej obsługi klienta.
• imiona i nazwiska, adresy e-mail, adres do kontaktu, nazwy firm, numery telefonów, stanowiska, adresy do wysyłki
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adresy siedzib, adresy placówek, numery rachunków bankowych

Przetwarzanie danych – w jakim celu
• Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu umożliwienia realizacji zamówienia złożonego przez Ciebie za pomocą naszej strony https://gadzety-online.eu
• kontaktu w celu ustalenia szczegółów potrzebnych do realizacji zamówienia

Możliwość przekazania danych – komu
• podmiotom, z którymi Firmia Usługowo – Handlowea ALFA & OMEGA Zbigniew Pilitowski współpracuje (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków naszej firmy przewidzianych prawem. W szczególności możemy przekazać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług. Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z prawem.
• organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Nasza firma zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez naszą firmę wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Nasza firma dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kopie, o które zwrócą się Państwo, nasza firma może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, nasza firma ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.
4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, nasza firma wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez naszą firmę oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na nasza firma może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z nasza firmą.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Sprzedawcę wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.